lv | en | ru

Официальное

Ieejas kartes sacensību dalībniekiem.

Kartes varēs saņemt sākot no ceturdienas 31. marta.
 • 31.03.-1.04. 10:00-16:00 izstāžu hallē Ķīpsala, Ķīpsalas ielā 8, iepriekš zvanot uz tālruni 29403822
 • 1.04. no 20:00 – 21:30 Juglas vsk. kāpšanas siena, Kvēles iela 64
 • Wall location
Ieejas kartes būs bez fotogrāfijām! Katru reizi ieejot un izejot no halles jānoskanē svītrkods uz kartes. Kods ir unikāls katrai kartei. Ja būsiet izgājuši no halles nenoskanējot karti, atpakaļ vairs netiksiet! Kartes tiek izsniegtas vienreiz un pazaudēšanas gadījumā netiks atjaunotas.

Ieeja skatājiem un citiem interesentiem

Caur galveno ieeju. Ieejas maksa saskaņā ar BT1 cenrādi.
 • Bērniem līdz 7 gadu vecumam ieeja bez maksas
 • Pieaugušajiem – 5 €
 • Pensionāriem, studentiem – 3.50 €
 • Bērniem no 8 līdz 18 gadiem – 3 €

Entrance cards for participants

Entrance cards to competition venue
will be available starting from Mart 31
 • 31.03.-1.04. 10:00-16:00 competition venue, Ķīpsalas ielā 8, call 00 371 29403822
 • 1.04. no 20:00 – 21:30 secondary school Jugla by climbing wall, Kvēles iela 64, Riga
 • 2.04. from 9:30 competition venue, call 00 371 29403822 when you are at the entrance for personel
Wall location No photos on entrance cards! Each time you leave and enter competition venue you have to scan bar code on the card. Bar code is unique for every card. If you leave venue without scanning entrance card you will not be able to get back! Entrance cards will be issues only once and there will be no replacement cards in case you loose one

Entrance fees for spectators

Through main entrance, fee according to BT1 price list.
 • Children until age of 7 for free
 • Adults – Eur 5.00 €
 • Students – 3.50 €
 • Children from 8-18 – 3.00 €

Входные карты для участников

Входные карты доступны начиная с 31 марта
 • 31.03.-1.04. 10:00-16:00
  на месте проведения соревнований, ул. Ķīpsalas 8, звоните +371 29403822
 • 1.04. no 20:00 – 21:30
  средная школа Jugla ул. Kvēles 64, Рига
 • 2.04. from 9:30 на месте проведения соревнований,
  звоните +371 29403822 когда вы прибыли входа для персонала.
Wall location Фотография не нужна! Каждый раз при входе и выходе вы должны сканировать штрих-код на карте. Штрих-код является уникальным для каждой карты. Если вы оставите место проведения соревнований без сканирования карты вы не сможете вернуться! Входные карты выдаются только один раз и при потере замене не подлежат.

Стоимость посещения выставки для зрителей

Через главный вход, плата в соответствии с прейскурантом BT1.
 • Детям до 7 лет бесплатно
 • Взрослым – 5 €
 • Студентам – 3.50 €
 • Детям с 8-18 лет – 3 €
 • Положение ( Рижский международный открытый чемпионат по спортивному скалолазанию)
 • Положение (Rīgas jaunatnes meistarsacīkstes)

Программа

Суббота, 2 апреля

Квалификация- 8 маршрутов

 • 10:00 Регистрация участниковs
 • 10:30 – 11:30 ED Девочки 60(min)
 • 11:45 – 12:45 ED Мальчики 60(min)
 • 13:00 – 13:55 BC Юниорки, F Женщины 55(min)
 • 14:10 – 15:00 A Женщины 50(min)
 • 15:15 – 16:15 F Мужчины 60(min)
 • BC 16:30 - 17:30 Юниоры, 60(min),
 • 17:45 - 18:45 A Мужчины 60(min)

Воскресенье, 3 апреля

Финал - 4 маршрутов (4 min) - закрытие зоны изоляции

 • 10:30 ED Девочки 10:10
 • 11:10 ED Мальчики 10:30
 • 11:50 BC Юниорки 11:10
 • 12:30 F Женщины 11:50
 • 13:10 F Мужчины 12:40
 • 13:50 A Женщины 13:10
 • 14:30 BC Юниоры 13:50
 • 15:10 A Мужчины 14:30
 • ~16:00 Награждение

Возрастные группы участников

 • DE <= 2001
 • BC 2000 - 1997
 • A >=1996

Стартовый взнос

Dalības naudu var pārskaitīt:
Biedrība "Kalnkāpēju sporta centrs",
Jēkabpils iela 19a, Rīga, LV-1003,
Reģistrācijas Nr. LV50008022031
Banka: A/s Swedbanka
Konts: LV 46HABA000140J045072, SWIFT HABALV22
Maksājuma mērķis:
"Par dalību sacensībās Riga open - dalībnieka vārds, uzvārds".

Dalības naudas apmērs ir atkarīgs no tās nomaksas dienas! 
Dalības naudas:
A grupa - līdz 25. martam 10 EUR, no 26. marta 15 EUR, sacensību dienā 20 EUR
ED, BC grupas - līdz 25. martam 3 EUR, no 21. marta 5 EUR, sacensību dienā 7,5 EUR
Neskaidrību gadījumā rakstiet mums ksc[at]inbox.lv
You have to pay by wire transfer:
Society "Kalnkāpēju sporta centrs",
Address: Jēkabpils iela 19a, Rīga, LV-1003,
Registration No. LV50008022031
Bank: A/s Swedbanka
Account: LV 46HABA000140J045072, SWIFT: HABALV22
Purpose of payment:
"Participation fee for Riga open - name and surname of participant".

Participation fees:
Group A - until 20th of March 10 EUR, from 25th of March 15 EUR
on competition day 20 EUR
Groups ED and CB - until 25th of March 3 EUR, from 26th of March 5 EUR
on competition day 7.5 EUR

Climbers from outside EURO zone (Russia, Ukraine, Belarus etc.) 
can pay participation fee at the competition venue and
it's amount depends on registration date on official site

In case of uncertainty please contact us ksc[at]inbox.lv

Реквизиты для оплаты перечислением: 
Общество "Kalnkāpēju sporta centrs",
Aдрес: ул.Jēkabpils 19a, Рига, LV-1003,
Регистрационный номер: LV50008022031
Банк: A/s Swedbanka
Счет LV 46HABA000140J045072, SWIFT: HABALV22
Назначение платежа: 
"Плата за участие Riga Open - Имя и фамилия участника".

Стоимость участия:
Группа A - до 25 марта в размере 10 EUR, с 26-го марта 15 EUR
в день соревнований 20 EUR
Группы ED и CB - до 20-го марта 3 EUR, с 26-го марта 5 EUR
в день соревнований 7.5 EUR

Участники, из стран вне зоны EURO (Russia, Ukraine, Belarus и т.д.) 
могут внести оплату на месте проведения соревнований,
сумма взноса зависит от даты регистрации на сайте

В случае неопределенности, пожалуйста, свяжитесь с нами ksc[at]inbox.lv

Поддержка

Izglītības, kultūras un sporta departaments Marmot Valsts sportam Veikals Ceļotājs HRT safy holds Kāpšanas sienas BT1 RAID.lv Leinod.lv

Организаторы

Atpūta un Sports 2016