Dauderu parka kāpšanas torņa 

lietošanas un drošības noteikumi.

2023.gada 10.janvāris

Nr. LAS–1/2023–nts

Brīdinājums – kāpšana un nolaišanās pa virvēm ir potenciāli bīstama un var apdraudēt jūsu veselību un dzīvību! Latvijas Alpīnistu savienība (turpmāk  –  LAS) iesaka pirms patstāvīgas kāpšanas un alpīnisma treniņu uzsākšanas apgūt nepieciešamās zināšanas un prasmes pieredzējušu un kvalificētu treneru vai instruktoru klātbūtnē.

1. Vispārīgās prasības

1.1.     Šie noteikumi jāievēro  visiem Aldara parka kāpšanas torņa (turpmāk – Tornis) lietotājiem, kuri izmanto Torni kāpšanas un alpīnisma treniņiem/ nodarbībām, individuāli, grupām, kā arī organizācijām, kuras organizē apmācību kāpšanā un alpīnismā.

1.2.     Tornis ir pieejams visiem interesentiem. Tā lietotāji izmanto Torni uz savu atbildību, apzinoties šajā darbībā ietvertos iespējamos apdraudējumus un riskus.

1.3.     Patstāvīgi Torni var lietot personas, kuras vecākas par 18 gadiem un kurām ir nepieciešamās zināšanas un prasmes kāpšanas un alpīnisma tehnikā, kuras māk organizēt drošināšanas virvju pareizu uzstādīšanu Tornī un kuras var drošā veidā drošināt citu kāpēju.

1.4.     Personas, kuras  jaunākas par 18 gadiem, var lietot Torni tikai vecāku, likumisko pārstāvju  (aizbildņu) un treneru, instruktoru uzraudzībā, kuri atbilst punkta 1.3. prasībām.

1.5.     Personas, kurām nav nepieciešamās zināšanas un prasmes, var lietot Torni tikai pieredzējušu personu klātbūtnē, kuras atbilst punkta 1.3. prasībām.

1.6.     Pirms Torņa lietošanas visiem tā lietotājiem jāiepazīstas ar “Aldara parka kāpšanas torņa lietošanas un drošības noteikumiem” un tas jāapstiprina Latvijas Alpīnistu savienības tīmekļvietnē: http://www.climbing.lv/aldara-tornis/lietosanas-un-drosibas-noteikumi/ [1].

1.7.     Grupām, organizāciju pārstāvjiem, instruktoriem un pasākumu vadītājiem, kuri vēlas lietot Torni grupu nodarbībām, jāinformē LAS, sazinoties pa e-pastu: [email protected][2] ne vēlāk kā 3 darba dienas pirms plānotā pasākuma.

1.8.     Pasākumu laikā var tikt ierobežota Torņa lietošana citiem kāpējiem. Sekot aktuālajai informācijai LAS tīmekļvietnē un sociālajos tīklos.

1.9.     Torņa lietotājiem ar cieņu jāizturas pret citiem kāpšanas un alpīnisma nodarbību dalībniekiem un pārējiem Dauderu parka un torņa apmeklētājiem.

1.10. Torņa lietotājiem ir  pienākums  saudzīgi izturēties pret kāpšanas torni un tā stacionāro aprīkojumu (stiprinājumiem, āķiem, drošināšanas metāla kronšteiniem torņa augšā, ekspozīciju u.c.).

1.11. Par konstatētiem aprīkojuma bojājumiem, vandālisma gadījumiem vai nepiedienīgu uzvedību nekavējoties jāpaziņo Pašvaldības policijai, Rīgas domes Attīstības departamentam vai Latvijas Alpīnistu savienībai.

1.12. Torni  aizliegts lietot personām, kuras  atrodas alkohola vai narkotisko vielu ietekmē, un tiem, kuri neievēro šos noteikumus.

2.          Drošības noteikumi

2.1.     Inventārs

2.1.1.    Visiem Torņa lietotājiem treniņu, mācību nodarbību un sacensību laikā atrodoties tiešā Torņa tuvumā, ir jālieto aizsargķiveres.

2.1.2.    Torņa lietotājiem atļauts izmantot tikai inventāru, kas  atbilst Eiropas Savienības atbilstošajam standartam, un tam jābūt atbilstoši marķētam (CE).

2.1.3.    Torņa lietotājiem izmantotais inventārs jālieto pareizi, atbilstoši ražotāja norādījumiem un instrukcijām. Pirms inventāra lietošanas jāiepazīstas ar attiecīgā inventāra lietošanas instrukcijām.

2.2.     Drošināšanas virvju uzstādīšana

2.2.1.    Torņa lietotāji drošināšanas virves drīkst uzstādīt tikai no Torņa augšējās platformas.

2.2.2.    Drošināšanas sistēmai, jāsastāv no divām atsevišķām cilpām, kas savienotas ar drošināšanas kronšteinu ap Torņa augšējo malu ar aptverošo vai kāpslīša mezglu +kontrolmezglu.  Cilpas savstarpēji jāsavieno ar divām pretēji vērstām aizskrūvējamām karabīnēm. Caur karabīnēm izvērtajai augšējās drošināšanas virvei ir jābūt atbilstošām drošināšanas ierīcēm, kuras lieto drošinātājs.

2.2.3.    Torņa lietotājiem drošināšanas sistēma jāierīko tā, lai karabīnes atrodas pāri Torņa augšējai malai  un lai drošināšanas virve neberztos  pret akmens vai betonējuma malu.

2.2.4.    Torņa lietotājiem jāievēro, ka maksimālais drošināšanas sistēmu skaits, cik  var stiprināt pie drošināšanas kronšteina uz Torņa augšējās malas, ir 16. Torņa lietotājiem ir jāizvieto drošināšanas sistēmas vienmērīgi uz Torņa augšējās malas.

2.2.5.    Gadījumā, ja Tornī ir jau uzstādīts noteikumu punktā 2.2.4. minētais drošināšanas sistēmu skaits, Torņa lietotājiem ir jāpagaida, līdz kāds lietotājs noņems savu drošināšanas sistēmu.

2.3.     Kāpšana

2.3.1.    Torņa lietotājiem atļauts kāpt līdz Torņa augšai  tikai ar augšējo drošināšanu. Iesildīšanās, kāpjot bez drošināšanas, ir pieļaujama tikai vietās, kur virs kāpēja neatrodas citi kāpēji.

2.3.2.    Torņa lietotājiem atļauts kāpt bez drošināšanas (boulderings) tikai līdz 3m augstumam (rokām!).

2.3.3.    Torņa lietotājus, kuri trenējas kāpšanai ar apakšējo drošināšanu, izmantojot Tornī iestrādātos stacionāros āķus vai liekot savus starpāķus ar tradicionālo klinšu drošināšanas inventāru, ir jādrošina ar augšējo drošināšanu.

2.3.4.    Torņa lietotājiem ieteicams, pirms kāpšanas garus matus savākt aiz muguras, no pirkstiem novilkt gredzenus, no kabatām izņemt priekšmetus, kas var izkrist.

2.3.5.    Torņa lietotājiem drošināšanas virve pie kāpēja sistēmas (iekares) centrālās cilpas jāpievieno ar astotnieka vai dubultā buliņa mezglu, vai divām pretēji vērstām aizskrūvējamām karabīnēm.

2.3.6.    Pirms uzsākt kāpšanu, kāpējam vienmēr jāpārliecinās par lietoto mezglu pareizu uzsiešanu un pareizi veiktu piekabināšanos, tai skaitā, vai ir aizskrūvētas drošināšanas karabīnes. Kāpējam jāpārliecinās, vai kāpšanas partneris (drošinātājs) ir gatavs uzsākt drošināšanu.

2.3.7.    Ja kāpēja svars ir būtiski lielāks par drošinātāja svaru, drošinātājam jālieto papildus atsvars vai citā atbilstošā veidā jānodrošina abu kāpšanas partneru drošība.

2.3.8.    Torņa lietotājiem aizliegts  drošināt kāpēju tikai rokās vai caur vienu karabīni, kā arī aizliegta drošināšana atkāpjoties no sienas, ja šādu drošināšanu veic tikai viens cilvēks. Drošināšanai obligāti jālieto drošināšanas virvei atbilstošas drošināšanas ierīces, piemēram, Reverso, MegaJul, Grigri u.c.

2.3.9.    Torņa lietotājiem drošināšana jāveic, drošinātājam stāvot 2-3 m attālumā no sienas pamatnes.

2.3.10.                    Laikā, kad tiek veikta drošināšana, citiem Torņa lietotājiem aizliegts traucēt drošinātāju.

2.3.11.                    Torņa lietotājiem jāievēro, ka kāpšana notiek zem uzstādītās drošināšanas sistēmas un ne vairāk kā +/- 1.5 m uz sāniem.

2.3.12.                    Drošinātājam kāpēju lejā jālaiž lēni un kontrolēti. Ātra laišana lejā ir bīstama!

2.4.       Rīcība ārkārtas situācijās

2.4.1.    Rodoties bīstamībai, kas var izraisīt nelaimes gadījumu, Torņa lietotājiem nekavējoties jāpārtrauc, treniņš, nodarbība vai pasākums un jābrīdina citi tuvumā esošie cilvēki par iespējamu apdraudējumu.

2.4.2.    Novērojot citu Torņa lietotāju nepareizu vai bīstamu rīcību, novērotājam ir pienākums aizrādīt par to, novēršot bīstamo situāciju. Kā arī gadījumā, ja Torņa lietotāji konstatē, ka trešās personas to izmanto pretēji šiem noteikumiem, nekavējoties par to jāziņo LAS.

2.4.3.    Nelaimes gadījumā Torņa lietotājiem ir nekavējoties jāsniedz cietušajam pirmā palīdzība un nepieciešamības gadījumā jāizsauc neatliekamā medicīniskā palīdzība, zvanot uz tālruņa numuru 112,  izklāstot negadījuma raksturu, cietušo skaitu, nelaimes gadījuma vietas adresi – Dauderu parka kāpšanas tornis, piebraukšana no Gaujienas ielas, savu vārdu un savu telefona Nr.

2.4.4.    Par notikušu nelaimes gadījumu Torņa lietotājiem nekavējoties  jāpaziņo Latvijas Alpīnistu savienībai.

Kontakti: Latvijas Alpīnistu savienība – e-pasts: las_valde@inbox.lv

Latvijas Alpīnistu savienības prezidents                                         N. Reinbergs[1] Reģistrācija apliecinās to, ka esat iepazinušies ar šiem noteikumiem, veiks lietotāju uzskaiti un atbilstoši jūsu izvēlei nodrošinās AT lietotājus ar informāciju par pasākumiem AT un izmaiņām šajos noteikumos. Perspektīvā reģistrētie lietotāji varētu saņemt arī apliecības, kas norāda par šo noteikumu pieņemšanu.

[2] Tas veicams, lai būtu iespējams papildināt nodarbību grafiku un LAS notikumu kalendāru, un jūs varētu apmeklēt AT laikā, kad tur ir mazāk cilvēku.