Aldara parka kāpšanas torņa lietošanas un drošības noteikumi.

2023.gada 10.janvāris

Nr. LAS–1/2023–nts

Brīdinājums – kāpšana un nolaišanās pa virvēm ir potenciāli bīstama un var apdraudēt jūsu veselību un dzīvību! Latvijas Alpīnistu savienība (turpmāk  –  LAS) rekomendē pirms patstāvīgas kāpšanas un alpīnisma treniņu uzsākšanas apgūt nepieciešamās zināšanas un prasmes pieredzējušu un kvalificētu instruktoru klātbūtnē.

1. Vispārīgās prasības

1.1.     Šie noteikumi attiecas uz visiem Aldara parka kāpšanas torņa (turpmāk – Tornis) lietotājiem, kuri izmanto Torni kāpšanas un alpīnisma treniņiem un mācību nodarbībām, individuāli, sporta vai interešu izglītības pulciņu ietvaros, kā arī organizācijām, kuras organizē mācību nodarbības kāpšanā un alpīnismā.

1.2.     Tornis ir pieejams visiem interesentiem. Tā lietotāji izmanto Torni apzinoties šajā darbībā ietvertos iespējamos apdraudējumus un riskus uz savu atbildību.

1.3.     Patstāvīgi Torni var lietot personas, kas vecākas par 18 gadiem un kurām ir nepieciešamās zināšanas un prasmes kāpšanas un alpīnisma tehnikā, kuras māk organizēt drošināšanas virvju pareizu uzstādīšanu Tornī un kuras var drošā veidā drošināt citu kāpēju.

1.4.     Personas, kas jaunākas par 18 gadiem var lietot Torni tikai vecāku, likumīgo aizbildņu, un treneru, instruktoru uzraudzībā, kuri atbilst punkta 1.3. prasībām.

1.5.     Personas, kurām nav nepieciešamās zināšanas un prasmes, var lietot Torni tikai pieredzējušu personu klātbūtnē, kuras atbilst punkta 1.3. prasībām.

1.6.     Pirms Torņa lietošanas, visiem tā lietotājiem jāiepazīstas ar “Aldara parka kāpšanas torņa lietošanas un drošības noteikumiem” un tas jāapstiprina Latvijas Alpīnistu savienības mājas lapā: http://www.climbing.lv/aldara-tornis/lietosanas-un-drosibas-noteikumi/ [1].

1.7.     Grupām (8 un vairāk cilvēku), organizāciju pārstāvjiem, instruktoriem un pasākumu vadītājiem, kuras vēlas lietot Torni grupu nodarbībām, informēt par to LAS uz e-pastu [email protected] [2].

1.8.     Sacensību laikā organizatori var ierobežot Torņa lietošanu citiem kāpējiem par to savlaicīgi informējot LAS mājas lapā un sociālajos tīklos.

1.9.     Torņa lietotājiem ar cieņu jāizturas pret citiem kāpšanas un alpīnisma nodarbību dalībniekiem un pārējiem Aldara parka un torņa apmeklētājiem.

1.10. Torņa lietotāju pienākums ir saudzīgi izturēties pret kāpšanas torni un tā stacionāro aprīkojumu (stiprinājumiem, āķiem, drošināšanas metāla kronšteiniem torņa augšā, ekspozīciju u.c.).

1.11. Par aprīkojuma bojājumiem, vandālisma gadījumiem vai nepiedienīgu uzvedību jāziņo Pašvaldības policijai, Rīgas domes Attīstības departamentam vai Latvijas Alpīnistu savienībai.

1.12. Tornis nedrīkst lietot personas, kas atrodas alkohola vai narkotisko vielu ietekmē un tie, kuri neievēro šos noteikumus.

2.          Drošības noteikumi

2.1.     Ekipējums

2.1.1.    Visiem Torņa lietotājiem, treniņu un mācību nodarbību laikā, atrodoties tiešā Torņa tuvumā, ir jālieto aizsargķiveres.

2.1.2.    Visam ekipējumam ir jāatbilst Eiropas savienības atbilstošajam standartam un tam jābūt atbilstoši marķētam (CE).

2.1.3.    Torņa lietotājiem jāmāk pareizi pielietot šo ekipējumu un pirms lietošanas jāiepazīstas ar attiecīgā ekipējuma lietošanas instrukcijām.

2.2.     Drošināšanas virvju uzstādīšana

2.2.1.    Drošināšanas virves drīkst uzstādīt tikai no Torņa augšējās platformas.

2.2.2.    Drošināšanas sistēma sastāv no divām atsevišķām cilpām (to garums 60 cm), kuras savienotas ar drošināšanas kronšteinu ap Torņa augšējo malu ar aptverošo mezglu. Cilpas savstarpēji savienotas ar divām pretēji vērstām aizskrūvējamām karabīnēm). Caur karabīnēm izvērtajai augšējās drošināšanas virvei ir jābūt atbilstošām drošināšanas ierīcēm, kuras lieto drošinātājs.

2.2.3.    Karabīnēm jāatrodas pāri Torņa augšējai malai tā, lai drošināšanas virve neberztos pret akmens vai betonējuma malu.

2.2.4.    Maksimālais drošināšanas sistēmu skaits, kuras var stiprināt pie drošināšanas kronšteina uz Torņa augšējās malas ir 16, kuras vienmērīgi izvietotas.

2.2.5.    Gadījumā, ja Tornī ir jau uzstādīts noteikumu punktā 2.2.4. minētais drošināšanas sistēmu skaits, ir jāpagaida līdz kāds lietotājs noņems savu drošināšanas sistēmu.

2.3.     Kāpšana

2.3.1.    Kāpt līdz Torņa augšai var tikai ar augšējo drošināšanu. Iesildīšanās kāpjot bez drošināšanas ir pieļaujama tikai vietās, kur virs kāpēja neatrodas citi augstāk kāpjoši Torņa lietotāji.

2.3.2.    Kāpt bez drošināšanas (līdzīgi kā bolderingā) var tikai līdz 3m augstumam (rokām!).

2.3.3.    Torņa lietotājus, kuri trenējas kāpšanai ar apakšējo drošināšanu, izmantojot Tornī iestrādātos stacionāros āķus vai liekot savus starpāķus ar tradicionālo klinšu drošināšanas ekipējumu, jānodrošina ar augšējo drošināšanu.

2.3.4.    Pirms kāpšanas garus matus savākt aiz muguras, no pirkstiem novilkt gredzenus, no kabatām izņemt priekšmetus, kas var izkrist.

2.3.5.    Drošības virve pie kāpēja sistēmas centrālās cilpas pievienojama ar astotnieka vai dubultā buliņa mezgliem, vai divām pretēji vērstām aizskrūvējamām karabīnēm.

2.3.6.    Pirms uzsākt kāpšanu, vienmēr jāpārliecinās par lietoto mezglu pareizu uzsiešanu, vai arī to, vai pareizi veikta piekabināšanās, vai ir aizskrūvētas drošināšanas karabīnes. Kāpējam jāpārliecinās vai kāpšanas partneris gatavs uzsākt drošināšanu.

2.3.7.    Ja kāpēja svars ir būtiski lielāks par drošinātāja svaru, drošinātājam jālieto papildus atsvars, vai citā atbilstošā veidā jānodrošina abu kāpšanas partneru drošība.

2.3.8.    Aizliegts kāpēju drošināt tikai rokās vai caur vienu karabīni, tāpat aizliegta arī drošināšana atkāpjoties no sienas, ja šādu drošināšanu veic tikai viens cilvēks. Drošināšanai obligāti jālieto drošināšanas virvei atbilstošas drošināšanas ierīces, piemēram, Reverso, MegaJul, Grigri u.c.

2.3.9.    Drošināšana veicama drošinātājam stāvot 2-3 m attālumā no sienas pamatnes.

2.3.10.                    Laikā, kad tiek veikta drošināšana, citiem nodarbību dalībniekiem aizliegts traucēt drošinātāju.

2.3.11.                    Kāpšana notiek zem uzstādītās drošināšanas sistēmas un ne vairāk kā +/- 1.5 m uz sāniem

2.3.12.                    Drošinātājam kāpēju lejā jālaiž lēni un kontrolēti. Ātra laišana lejā ir bīstama!

2.4.       Rīcība ārkārtas situācijās

2.4.1.    Rodoties bīstamībai, kas var izraisīt nelaimes gadījumu, nekavējoties jāpārtrauc kāpšana, treniņš vai nodarbība un jābrīdina citi tuvumā esošie.

2.4.2.    Novērojot nepareizu vai bīstamu rīcību, lietotājam ir pienākums aizrādīt par to.

2.4.3.    Nelaimes gadījumā cietušajam nekavējoties sniegt pirmo palīdzību vai izsaukt ātro medicīnisko palīdzību, zvanot uz tālruņa numuru 112, uzrādot negadījuma raksturu, nelaimes gadījuma vietas adresi – ……. , savu vārdu un savu telefona Nr.

2.4.4.    Par notikušu nelaimes gadījumu nekavējoties paziņot Latvijas Alpīnistu savienībai.

Kontakti: Latvijas Alpīnistu savienība – e-pasts: las_valde@inbox.lv

Latvijas Alpīnistu savienības prezidents                                         N. Reinbergs[1] Reģistrācija apliecinās to, ka esat iepazinušies ar šiem noteikumiem, veiks lietotāju uzskaiti un atbilstoši jūsu izvēlei nodrošinās AT lietotājus ar informāciju par pasākumiem AT un izmaiņām šajos noteikumos. Perspektīvā reģistrētie lietotāji varētu saņemt arī apliecības, kas norāda par šo noteikumu pieņemšanu.

[2] Tas veicams, lai būtu iespējams papildināt nodarbību grafiku un LAS notikumu kalendāru, un jūs varētu apmeklēt AT laikā, kad tur ir mazāk cilvēku.